Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và công việc. Đặc biệt trong ngành nhân sự, nơi đầu tàu tìm ra những con người có năng lực làm việc và giúp đỡ cho sự