Dưới đây là 50 từ tiếng Anh đồng nghĩa mà có thể xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia, kèm theo nghĩa tiếng Việt.