A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) Babok v3 là gì? Babok v3 là tài liệu hướng dẫn về phân tích nghiệp vụ. Babok v3 được IIBA phát triển thông qua một quy trìn