Tiếng Anh và Tin học có mối liên hệ rất lớn với nhau. Có vốn Từ vựng Tiếng Anh đa dạng sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục bộ môn này dễ dàng hơn. Hiểu rõ được tầm quan trọng của Tiếng Anh trong tin học Ph